Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τα Νέα Εκπαιδευτήρια είναι ένας σύγχρονος ζωντανός Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού που βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και διάλογο τόσο με το Ελληνικό όσο και με τα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα, που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες αντιμετωπίζει συστηματικά και αποτελεσματικά τις αδυναμίες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος υλοποιώντας προτάσεις, ιδέες και μεθόδους καινοτόμες, που παίρνουν σαφή και ξεκάθαρη μορφή μέσα από την εφαρμογή τους σε μαθήματα και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες.

Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες:

Ιδιωτικά σχολεία νότια προάστια

Ιστορία

Η Ιστορική μνήμη, τόσο η Ελληνική όσο και η Παγκόσμια, απαιτεί τη συνειδητοποίηση της συνέχειας. Πολύ συχνά, στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα κεφάλαια της Ιστορίας που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια κάθε τάξης δεν ολοκληρώνονται λόγω πλημμελούς προγραμματισμού. Στο μάθημα της Ιστορίας στα Νέα Εκπαιδευτήρια, μέσα από ειδικά εγχειρίδια που έχουν προετοιμάσει οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου, η έμφαση δίδεται στην ολοκλήρωση και στην ευσύνοπτη εκμάθηση και κατανόηση της ύλης που προβλέπεται για κάθε τάξη, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιλαμβάνονται την ιστορική συνέχεια και την αλληλεξάρτηση των διαφόρων εποχών και έτσι να εκτιμήσουν την πραγματική αξία αυτού του μαθήματος.

Αρχαία

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών είναι ένα από τα παλαιότερα αλλά και από τα πιο παρεξηγημένα του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Το Σχολείο μας, μετά από προσεκτική μελέτη προχώρησε στην κατάρτιση ενός συστήματος διδασκαλίας που θα ενισχύει τα θετικά και θα απαλείφει τα αρνητικά στοιχεία. Ο κεντρικός στόχος είναι η σύνδεση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική ομιλούμενη γλώσσα, η οποία χρησιμοποιεί κατά περισσότερο του 80% όχι μόνο τις ίδιες λέξεις αλλά και τις ίδιες δομές λόγου. Έτσι αποκαλύπτεται στους μαθητές ένας τεράστιος πλούτος γλώσσας, λόγου και συνθετικής σκέψης. Επιτελείο έμπειρων φιλολόγων εφαρμόζει το νέο αυτό σύστημα με τη βοήθεια ειδικών εγχειριδίων.

Μουσική

Η Μουσική ως μάθημα αποτελεί για το Σχολείο μας λιγότερο αυτοσκοπό και περισσότερο παιδαγωγικό μέσο. Μέσα από τις βιωματικές εμπειρίες που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να δημιουργούν σε ένα περιβάλλον ομαδικής συνεργασίας και κοινής προσπάθειας. Μακριά από αντιζηλίες και ανταγωνισμούς, τα παιδιά αποκτούν μέσα από τις μουσικές και τις μουσικοθεατρικές δράσεις το αίσθημα της επιτυχίας και της επιβράβευσης, που είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και λειτουργεί ευεργετικά και για τα υπόλοιπα μαθήματα του Σχολείου.

Αγγλικά

Όσοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν περάσει μικρότερες ή μεγαλύτερες χρονικές περιόδους στο εξωτερικό έχουν διαπιστώσει ότι, συνήθως, ο παραδοσιακός τρόπος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας δεν αρκεί για την απρόσκοπτη γραπτή ή προφορική επικοινωνία με αυτήν. Για τον λόγο αυτόν τα Νέα Εκπαιδευτήρια εφαρμόζουν ένα σύστημα ενίσχυσης της προφορικής εξάσκησης της ξένης γλώσσας με μία ειδική ξεχωριστή ώρα στο πρόγραμμα, η οποία υλοποιείται από διαφορετικό διδάσκοντα. Το σύστημα αυτό, σε συνδυασμό με την εντατική διδασκαλία αλλά και τον μικρό αριθμό μαθητών κατά τμήμα εξασφαλίζει τη σφαιρική προσέγγιση της ξένης γλώσσας και τη γρήγορη απόκτηση σημαντικών και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων.

Όμιλοι

Ο θεσμός των Ομίλων δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, πέραν από τις σχολικές τους υποχρεώσεις, να επιλέξουν να ασχοληθούν με δραστηριότητες που τους γοητεύουν και τους ευχαριστούν. Το Σχολείο με τον τρόπο αυτό διευκολύνει και κατευθύνει τα παιδιά να αποκτήσουν ερεθίσματα και εμπειρίες πολύ σημαντικές για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Κοινωνική Ζωή

Για μία διδακτική ώρα κάθε εβδομάδα οι μαθητές και οι μαθήτριες από την Πέμπτη Δημοτικού και μέχρι το τέλος του Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να συζητούν οποιοδήποτε ζήτημα, ενδοσχολικό ή εξωσχολικό τους απασχολεί μέσα στο πλαίσιο της «Κοινωνικής Ζωής». Μαθαίνουν έτσι να συζητούν πολιτισμένα, συγκροτημένα και με επιχειρήματα, να σέβονται τη διαφορετική ή την αντίθετη άποψη και να συμμετέχουν ισότιμα στις κοινωνικές διεργασίες της τάξης τους και του Σχολείου. Με ένα λόγο, εξασκούνται στη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τη συμμετοχικότητα.

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Φυσική Αγωγή – εργομετρική και σωματομετρική αξιολόγηση

Μία από τις βασικές κατηγορίες των στόχων της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, είναι η καταγραφή και η προώθηση των ορίων της κινητικής ανάπτυξης των μαθητών. Οι ικανότητες των μαθητών μας, μας ενδιαφέρουν όχι σαν απλά φυσικά χαρίσματα, που ενδεχομένως να είναι και αδρανοποιημένα, αλλά κυρίως σαν εξωτερικευμένα κινητικά αποτελέσματα, δηλαδή αυτά που επιτυγχάνονται με την εκούσια κι έμπρακτη αξιοποίηση των φυσικών ικανοτήτων. Γι’ αυτό επιλέξαμε τις πιο κατάλληλες κι επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους που αφορούν τον έλεγχο των βασικών δεικτών της φυσικής κατάστασης αλλά και της φυσιολογικής και αρμονικής ανάπτυξης των μαθητών. Τα αποτελέσματα και τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται σε ειδική ατομική καρτέλα, συμβάλλουν σημαντικά  στη διαδικασία ελέγχου της κινητικής επάρκειας, της φυσικής δραστηριότητας αλλά και της σωματικής σύστασης των μαθητών, σε φυσιολογικά για την ηλικία τους όρια.

Το Σχολείο ως χώρος πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθητοποίησης

Λιγότερο ίσως θα έπρεπε το στοιχείο αυτό να χαρακτηρισθεί ως καινοτομία και περισσότερο ως κεντρική παράμετρος της φιλοσοφίας και της φυσιογνωμίας των Νέων Εκπαιδευτηρίων. Η αποστολή του Σχολείου στην εποχή μας είναι να ξεπερνάει την απλή εκμάθηση της διδακτέας ύλης, να αντιστέκεται στα αρνητικά μηνύματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των παιδιών και να διαμορφώνει προσωπικότητες ανεξάρτητες, ελεύθερες και αυτόφωτες. Κάτι που ανταποκρίνεται στην πεποίθησή μας για το αληθινό και πλήρες περιεχόμενο της Παιδείας και της Αγωγής.

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Άλιμος