Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Βοηθήματα για τα μαθήματα

Τα Νέα Εκπαιδευτήρια δραστηριοποιούνται στον τομέα προετοιμασίας και έκδοσης διδακτικών βοηθημάτων και εγχειριδίων. Οι εκδόσεις αυτές στοχεύουν στη συμπλήρωση, αναταξινόμηση και, κυρίως, καλύτερη εμπέδωση της διδακτικής ύλης των σχολικών βιβλίων. Υπάρχουν διδακτικά βοηθήματα και εγχειρίδια για όλες τις βαθμίδες, και για όσα μαθήματα κρίνεται αναγκαίο.