Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ηλεκτρονική Τάξη (η-Τάξη)

Η λειτουργία της η-Τάξης του Σχολείου μας, είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού. Αποτελεί τη βάση για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης. Βασική επιδίωξή της είναι η ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών και η σωστή χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γενικοί στόχοι

Προσανατολίζεται στο να ενισχύσει και να υποστηρίξει την εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα από ένα εύχρηστο, τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον. Επιχειρεί την ανάπτυξη των υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τα όρια της συμβατικής διδασκαλίας με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Ειδικότερα

Οι βασικές ανάγκες που ικανοποιούνται καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν είναι επιγραμματικά τα εξής:

  • δημιουργία ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας δασκάλου – μαθητή ακόμη και εκτός σχολικού ωραρίου
  • αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και της συσσωρευμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών του Σχολείου
  • σωστή και εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου και της δικτυακής υποδομής του Σχολείου
  • ευκολία στη χρήση από δασκάλους – μαθητές για την υποστήριξη ατόμων με διαφορετική τεχνολογική παιδεία
  • αξιοποίηση της διαρκώς αναπτυσσόμενης στον χώρο της εκπαίδευσης πληροφορικής τεχνολογίας και εκμετάλλευση της ευρυζωνικότητας